Otse põhisisu juurde

Privaatsuseeskirjad

Laboratoire HRA Pharma (edaspidi HRA Pharma) pöörab erilist tähelepanu isikuandmete ja eraelu puutumatuse kaitsele ning kohustub austama neid järgmiste põhiväärtuste kaudu: austada üksikisikute ootusi seoses nende isikuandmete kasutamisega, luua ja säilitada meie tarbijate ja teiste asjassepuutuvate inimeste või organisatsioonide usaldus, vältida mis tahes kahju isikuandmete ja eraelu puutumatusele ning olla järgida isikuandmete kaitset sätestavate seaduste ja määruste sõnastust ja mõtet.

HRA Pharma pakub veebipõhiseid ressursse eesmärgiga anda teavet tervise ja oma toodete kohta.

Käesolevate privaatsuseeskirjade kohaselt kohustub HRA Pharma, kes tegutseb vastutava töötlejana, töötlema teie isikuandmeid nõutava hoolsusega ning ainult eesmärkidel, milleks isikuandmeid on kooskõlas HRA põhiväärtuste ja kohaldatavate seadustega, eelkõige Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (määrus (EL) 2016/679, GDPR) kogutud.

Käesolevaid privaatsuseeskirju kohaldatakse veebilehe www.compeed.com (edaspidi veebileht) kaudu kogutud isikuandmete suhtes.

Privaatsuseeskirjades kasutatakse mõisteid „isikuandmed“, „töötlemine“, „vastutav töötleja“, „volitatud töötleja“ ja „andmekaitseasutus“ samas tähenduses kui Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (määrus (EL) 2016/679) artiklis 4 määratletud.

 

 1. Milliseid isikuandmeid me kogume, kui külastate meie veebilehte?
 • Andmed, mida teie otseselt jagate, kui võtate meiega ühendust: peamised kogutavate andmete kategooriad on teie e-posti aadress, teie e-kirja sisu ja meie vastus.
 • Teie kohta kogutud andmed, kui te meie veebilehte külastate: andmed (mida teie otseselt ei jaga) kogutakse veebilehe kasutamisel tänu mitmetele tehnoloogiatele, eelkõige tänu internetiprotokolli (IP) aadressidele, küpsistele, interneti siltidele ja sirvimisandmetele. Peamised kogutavate andmete kategooriad:
  • domeen ja server (host), kust te sellele veebilehele internetis sisenete;
  • veebilehe aadress, kust te meie veebilehele sisenete, ainult ebaõnnestumise korral;
  • selle veebilehe külastuste kuupäev, kellaaeg ja kestus ning kõige sagedamini külastatavad lehed;
  • teie internetiprotokolli (IP) aadress;
  • teie arvuti operatsioonisüsteem ja veebibrauseri üksikasjad.HRA Pharma küpsiste kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege meie veebilehe jaluses olevaid küpsiereegleid. Nendest küpsisereeglitest leiate teavet selle kohta, kuidas keelata kõik küpsised, kui te ei nõustu nende kasutamisega.

 

 1. Millised on töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus?
Eesmärgid Õiguslik alus
Teie küsimuste käsitlemine ja nendele vastamine Meie seaduslikud kohustused ja õigustatud huvi vastata teie küsimustele
Meie ärivajaduste, eelkõige andmeanalüüside, auditite, uute toodete arendamise, veebilehe täiustamise, nii meie toodete kui ka teenuste täiustamise ja veebilehe suundumuste kindlakstegemise jaoks, samuti veebilehe kohandamise jaoks vastavalt teie maitsele ning meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlakstegemiseks Meie õigustatud huvi arendada teiega suhet
Veebilehe haldamine ja pakkumine (vt meie küpsisereeglid) Meie õigustatud huvi pakkuda veebilehte
Veebilehe kvaliteedi parandamiseks selle kasutamise statistika tegemine (vt meie küpsisereeglid) Teie nõusolek
Kahjustava toime või kvaliteedinõude kohta saadud teabe haldamine

 

Meie seaduslikud kohustused

 

 1. Kes on teie isikuandmete saajad?Juurdepääs teie isikuandmetele on rangelt piiratud HRA Pharma volitatud isikutega. Need on isikud, kellel on vaja kasutada isikuandmeid selleks, et täita oma ülesandeid. Eespool nimetatud saajate kategooriatele lisaks edastab HRA Pharma teie isikuandmed oma volitatud töötlejatele, kes töötlevad teie isikuandmeid HRA Pharma nimel. Tarbijasuhete haldamisega seotud volitatud töötlejad on CPM France ja RNI Conseil. Kehtivate seaduste kohaselt avaldab HRA Pharma teie isikuandmeid ka asjaomastele asutustele. Igal juhul töödeldakse teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate kehtivate õigusaktidega ja eelkõige vastavalt määrusele (EL) 2016/679.

 

 1. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?
  Kehtivate andmekaitset käsitlevate õigusaktide kohaselt säilitatakse teie kohta veebilehe külastamisel kogutud isikuandmeid kuni kaks aastat.
  Teie isikuandmete puhul on säilitamisaeg järgmine:
  • kuni 3 aastat, mil isikuandmeid töödeldakse veebilehe haldamiseks ja pakkumiseks ning selle kasutamise statistika tegemiseks;
  • kuni 10 aastat pärast viimase tootepartii turustamist, kui isikuandmeid töödeldakse kahjustava toime või kvaliteedinõude kohta saadud teabe haldamiseks.
 1. Teie teabe avaldamine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda
  Isikuandmeid ei töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda tuleks töödelda üksnes anonüümseid või koondandmeid.
 2. Turvalisus
  HRA Pharma rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada asjakohane turvalisuse tase seoses tekkinud riskiga ja kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

 

 1. Missugused on teie õigused? Kuidas neid teostada?
  Kehtivate isikuandmete kaitse seaduste, eelkõige määruse (EL) 2016/679 kohaselt on teil oma isikuandmete osas mitmeid õigusi. Need õigused on järgmised:
  • Juurdepääsuõigus. Võite taotleda koopiat isikuandmetest, mida HRA Pharma teie kohta säilitab. Seoses taotlusega võib HRA Pharma nõuda teie kohta spetsiifilist teavet, mis võimaldab meil tuvastada teie isik ja juurdepääsuõigus ning otsida ja anda teile isikuandmeid, mida HRA Pharma teie kohta säilitab. Kui me ei anna teile juurdepääsu teie isikuandmetele (näiteks võivad isikuandmed olla hävinenud, kustutatud või muudetud anonüümseks), teavitame teid selle põhjustest.
  • Õigus parandamisele või kustutamisele. HRA Pharma töötab selle nimel, et tema valduses olevad isikuandmed oleksid täpsed, kehtivad ja täielikud. Kui arvate, et isikuandmed, mida HRA Pharma teie kohta säilitab, on valed, ebatäpsed, mittetäielikud või aegunud, võite nõuda sellise teabe ülevaatamist või parandamist. Vaatame isikuandmed üle, kui tehakse kindlaks, et need on ebatäpsed, puudulikud või aegunud.
  • Õigus nõusolek tagasi võtta. Kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist teostatud töötlemise seaduslikkust.
  • Õigus esitada vastuväiteid. Isikuandmete kaitse seaduste kohaselt on teil konkreetselt teie olukorraga seotud alustel igal ajal õigus esitada õigustatud huvil põhinevaid vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele, sealhulgas profileerimisele. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel, on teil igal ajal õigus esitada vastuväiteid.
  • Õigus töötlemise piiramisele. Isikuandmete kaitse seaduste kohaselt on teil teatud juhtudel õigus meie poolt isikuandmete töötlemine keelata.
  • Õigus andmete ülekantavusele. Teil on õigus saada teid puudutavaid isikuandmeid, mille olete meile esitanud, korrastatud, üldlevinud ja masinloetaval kujul, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul või lepingul. Samuti on teil õigus nõuda isikuandmete edastamist teisele, teie valitud vastutavale andmetöötlejale.
  • Õigus esitada kaebuseid. Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui leiate, et HRA Pharma ei ole teie isikuandmete osas täitnud GDPRi nõudeid

Kui soovite kasutada mõnd neist õigustest, palun saatke vastavasisuline taotlus koos oma isikutunnistuse koopiaga e-posti teel aadressil dataprivacy@hra-pharma.com või posti teel aadressil Laboratoire HRA Pharma, 200 avenue de Paris, 92320 Châtillon, Prantsusmaa, märkides oma ees- ja perekonnanime.

Lahendamata küsimuste korral on teil õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitseasutusele, kus te elate või töötate või kus väidetav rikkumine on aset leidnud.

 

 

Jõustumiskuupäev: 11. detsember 2018